Seminarie

Studiefiche

Studiepunten & studielast

Aan het opleidingsonderdeel seminarie worden 3 studiepunten toegekend.

Rekening houdend met het feit dat 1 studiepunt correspondeert met 25 tot 30 uur studielast wordt besloten dat de totale studielast (inclusief rapportering, opzoeken literatuur, verwerking en examinering) van dit opleidingsonderdeel minimaal 1 volledige week en maximaal 2 weken zou moeten bedragen. Ook intensieve cursussen kunnen hierin opgenomen worden.

Begeleiding

De voorzitters van de opleidingscommissies stellen ten laatste op de CKO van september de thema's voor het volgend academiejaar voor.

Per thema wordt er een contactpersoon voorgesteld.

Thema kiezen

Het keuzeopleidingsonderdeel seminarie kan maximaal één keer in het curriculum voorkomen. De master student kan binnen het vak vrij kiezen welk thema hij/zij wil volgen.

In academiejaar 2022-2023 wordt er geen seminarie aangeboden.