Burgerlijk ingenieur-architect: vernieuwd programma 2023-2024

Om studenten burgerlijk ingenieur-architect in de toekomst nog beter klaar te stomen voor deze uitdagingen, voert de opleiding een reeks wijzigingen door aan haar programma.

De nood aan nieuwe woonvormen, de groeiende ongelijkheid op de woningmarkt, de herbestemming van het bestaand bouwpatrimonium, de energietransitie, de toenemende culturele diversiteit, de omgang met ecologische uitdagingen ten gevolge van de klimaatopwarming, … Meerdere urgente maatschappelijke uitdagingen zijn in grote mate ruimtelijke vraagstukken. Hierdoor verandert de positie van architectuur en verruimt het werkveld en het beroep van de architect.

Een breed inzetbare ingenieur-architect

Vele sociaalecologische uitdagingen zijn het domein van specialisten. Precies omwille van die toenemende specialisatie is er steeds meer nood aan breed opgeleide experts die het overzicht behouden en het gesprek tussen die specialisten op gang kunnen brengen, sturen en vormgeven. De ingenieur-architect is dit soort expert: opgeleid om op een creatieve en antwoordgerichte manier om te gaan met complexe ruimtelijke problemen, van bouwdetail, over gebouw, tot stad. In de praktijk maar ook in theorie. Met een stevige basis in, en grote interesse voor de exacte wetenschappen én in maatschappelijk-culturele materie. De opleiding beoogt de vorming van een breed inzetbaar ingenieur-architect en wil daarnaast ook expliciet inzetten op de kritische reflectie bij haar studenten. Kortom, een architect-ontwerper in de volle betekenis van het woord.
De opleiding vertaalt deze breed vormende, multidisciplinaire aanpak door het bachelor curriculum op te bouwen rond drie evenwichtige pijlers. Doordachte disciplinaire leerlijnen bieden studenten een doorgedreven vorming in elk van de pijlers. Hierbij wordt stap voor stap nieuwe kennis aangereikt en worden vaardigheden geoefend.

 • Pijler ‘ingenieurswetenschappen’
  - Leerlijn ‘wiskunde en basiswetenschappen’
  - Leerlijn ‘bouwkundige constructies’
  - Leerlijn ‘bouwmaterialen’
  - Leerlijn ‘gebouwtechniek’
 • Pijler ‘architectuurontwerpen’
  - Leerlijn ‘architectuurontwerp’
  - Leerlijn ‘ontwerpwetenschappen’
 • Pijler ‘architectuurwetenschappen’
  - Leerlijn ‘architectuurtheorie en -geschiedenis’
  - Leerlijn ‘stedenbouw en verstedelijking’

Om haar programma future-proof te houden, besliste de opleiding om een grondige hervorming door te voeren. Dit geeft bovendien de kans om vakken in eenzelfde leerlijn nog beter op elkaar af te stemmen.

Toegenomen aandacht voor duurzaamheid


Vandaag zijn er reeds heel wat duurzaamheidsaccenten aanwezig in het bachelor curriculum (o.a. energieprestatie van gebouwen, levensduur van constructies, etc.). Het vernieuwde programma wil deze perspectieven verder uitbreiden, om studenten beter voor te bereiden op het aanpakken van duurzaamheidsvraagstukken. Verschillende dimensies van de duurzaamheidsthematiek komen aan bod. Enkele voorbeelden:

 • Hoe ontwerp je circulaire constructies die kunnen ontmanteld en hergebruikt worden?
 • Welke impact heeft de groeiende demografische diversiteit op het stedelijk weefsel vandaag?
 • Hoe beoordeel je het draagvermogen van bestaande betonconstructies?
 • Hoe werden stedenbouwkundige kwesties zoals mobiliteit, energie en voedsel, actueler dan ooit in het licht van de klimaatverandering, in het verleden benaderd en wat kunnen we daaruit leren voor de toekomst?
 • Welke materialen hebben een hoog recyclagepotentieel?
 • Op welke manier kunnen ontwerpers impact hebben op een complexe sociale context in de formulering en invulling van ontwerpopgaven?

Belang van een brede blik


In de bacheloropleiding komen een veelvoud aan perspectieven vanuit verschillende domeinen aan bod. De opleiding wil deze verschillende perspectieven duidelijker naar voor brengen, onder andere door meer dwarsverbanden tussen vakken te creëren en zo hun onderlinge interactie te versterken.
Perspectieven zoals culturele diversiteit, globalisering en gender, zullen sterker in het curriculum ingebed worden. Deze multiperspectivistische blik moet studenten uitnodigen doorheen de opleiding hun eigen positie in vraag te stellen en gaandeweg te bepalen.

Nieuw programma vanaf academiejaar 2023-2024

Nieuw programma archies 23-24 1ste bachelor

Nieuw programma archies 23-24 2de bachelor

Nieuw programma archies 23-24 3de bachelor

* Jaarvak

Nieuw programma archies 23-24 legende

Na de bachelor volgt nog een tweejarige masteropleiding. Ook de masteropleiding wordt hervormd in de komende jaren (vanaf 2025-2026). Studenten die in het academiejaar 2023-2024 starten zullen het nieuwe masterprogramma volgen. De twee afstudeerrichtingen verdwijnen.