Cofinanciering voor Chinese PhD studenten met een CSC preference beurs 2022

De UGent ondertekende een samenwerkingsakkoord met de China Scholarship Council (CSC) met als doel de UGent te promoten als gastinstelling voor Chinese doctorandi. Dit akkoord loopt voor een periode van 5 jaar van 1 augustus 2018 – 31 juli 2023. In het kader van dit samenwerkingsakkoord zal de UGent alle toegelaten CSC doctoraatsstudenten (CSC personal beurs of preference beurs) vrijstellen van inschrijvingsgelden en andere studiekosten (bench fees) en jaarlijks een extra werkingstoelage aanbieden aan 10 CSC preference beursstudenten.

*English version*

Preferentie programma voor Chinese CSC kandidaten

 • De UGent zal jaarlijks, vóór de deadline van CSC, 15 toekomstige CSC aanvragers preselecteren die de UGent kiezen als gastinstelling. Deze 15 studenten zullen worden uitgenodigd om een CSC preference beurs in China aan te vragen.
 • CSC zal uit deze groep studenten (ongeveer) 10 studenten selecteren voor een CSC preference beurs. Deze studenten zullen (via hun promotor) bovenop hun CSC beurs kunnen beschikken over een extra werkingstoelage gefinancierd vanuit het Bijzonder Onderzoeksfonds (BOF).

Wie kan dit type CSC beurs aanvragen

Deze oproep is zeer competitief. Om ontvankelijk te zijn moeten kandidaten:

 • aantonen dat zij een (gewogen) gemiddelde voor de bachelor behaalden van minimum 85/100 of een GPA (Grade Point Average) die met dit resultaat overeenkomt. EN
 • een master diploma hebben of zich in het laatste jaar van hun master opleiding bevinden/ingeschreven zijn als doctoraatsstudent . EN
 • plannen om een CSC doctoraatsbeurs aan te vragen in 2022

Studenten die reeds beschikken over een CSC beurs kunnen geen aanvraag voor deze oproep indienen.

Studenten moeten een doctoraatsdiploma aan de UGent beogen. Studenten die enkel een diploma wensen te behalen aan een Chinese universiteit zijn niet ontvankelijk

Hoe aanvragen?

 • kandidaten moeten hun aanvragen indienen via het aanvraagformulier.
 • promotoren dienen afzonderlijk een  vragenlijst m.b.t de ethische en bioveiligheidsaspecten van het voorgestelde onderzoek (beschikbaar op deze webpagina) in te dienen
Studenten worden gerangschikt op basis van hun bachelorresultaat. Zij moeten een transcript of records (of ander officieel document) bijvoegen dat hun gewogen bachelor studieresultaat (score/100 of GPA ) aantoont. Studenten die een GPA vermelden, moeten steeds de maximaal te behalen score vermelden (bv. .../3, .../4, .../5) en moeten een officieel attest bijvoegen van het gebruikte grading/creditsysteem + omzettingsschaal naar een 100-procentschaal. Indien nodig wordt de studenten aangeraden contact op te nemen met de studentenadministratie van hun respectievelijke universiteiten om hun studieresultaten te attesteren. Zonder deze informatie komt de aanvraag niet in aanmerking.

UGent CSC preferentie beurs aanvragen & toelating tot het doctoraat

 • Aanvragers van een UGent CSC preferentie beurs worden niet automatisch toegelaten tot het doctoraat.  Promotoren dienen de toelatingsprocedure tot het doctoraat voor hun kandidaat op te starten vóór de BOF deadline

Personal of preference CSC beurs?

 • Alle ontvankelijke CSC kandidaten die over de steun van een UGent promotor beschikken en zijn toegelaten tot het doctoraat kunnen in principe een CSC personal beurs in China aanvragen.
 • Enkel studenten die werden gepreselecteerd door de UGent (via het BOF CSC preferentie programme) kunnen een CSC preference beurs aanvragen. Ook zij dienen te beschikken over de steun van een UGent promotor en een toelating tot het doctoraat. 
 • Kandidaten moeten bij CSC kiezen voor welk type CSC beurs ze zullen appliceren (personal of preference). Als een door de UGent voorgedragen kandidaat voor het preferentie programma kiest kan deze parallel geen aanvraag indienen via het personal programma.

Deadline

Nieuwe deadline!
De uiterste deadline 2022 voor het indienen van aanvragen werd uitgesteld met 1 week. De nieuwe deadline is 18 Januari 2022. Voor vragen gelieve er rekening mee te houden dat de BOF administratie gesloten zal zijn vanaf 24 december 2021 tot en met 9 januari 2022.
 •  UGent deadline preselectie via het preference programma is voorzien op 18 januari 2022.
 • Deadline CSC preference programme & personal programme: voorjaar 2022 zie de CSC website

Startdatum

 • De cofinanciering start vanaf 1 oktober 2022 en bedraagt het aantal maanden CSC beurs x € 310

Contact

Voor vragen m.b.t. het UGent CSC preferentie programma:

Voor algemene vragen en begeleiding m.b..t het CSC programma:

Voor vragen m.b.t toelating tot het doctoraat (admission):

Oproep en aanvraagformulieren

Eindverslag

Formulier verslaggeving: Uiterlijk drie maanden na beëindiging van het mandaat moet een wetenschappelijk verslag elektronisch in PDF-formaat worden bezorgd aan BOFapplication@UGent.be.