Aspirant fundamenteel onderzoek

Wat?

Het mandaat aspirant fundamenteel onderzoek is een persoonsgebonden mandaat van 2x2 jaar. De Aspiranten gaan de verbintenis aan een doctoraat op proefschrift voor te bereiden. De aanstelling is steeds voltijds

Aan het mandaat zijn werkingsmiddelen gekoppeld (3.720 euro per jaar)

Het FWO is de werkgever en de Universiteit Gent is de onthaalinstelling

Voorwaarden

 • Je dient verbonden te zijn aan een universiteit in de Vlaamse Gemeenschap
 • Je dient bij de start van het mandaat houder te zijn van een diploma dat minstens evenwaardig is aan een masterdiploma dat aansluit op een bachelorsdiploma en uitgereikt werd door de daartoe bevoegde instellingen van één van de landen van de EER of Zwitserland. 

  Je kan je studiebewijs, uitgereikt buiten de EER en Zwitserland, door NARIC gelijkwaardig aan niveau Vlaamse master laten verklaren. Dit geldt ook voor diploma's uitgereikt in het Verenigd Koninkrijk.

 • Je dient jouw masterdiploma of gelijkwaardig diploma, ten vroegste drie jaar voor de uiterste indiendatum (1 maart) van de oproep behaald te hebben
 • Je hebt nog niet van een FWO-mandaat genoten (zelfs gedeeltelijk)
 • Je kan maximum twee keer voor hetzelfde mandaat postuleren
 • Je beschikt op 1 maart 2022 (uiterste indiendatum) over maximaal 18 maanden wetenschappelijke anciënniteit.

Indiening

 • Kandidaten dienen zich eerst aan te melden in het FWO e-loket vooraleer zij een aanvraag kunnen opmaken
 • De online formulieren zijn beschikbaar vanaf december
 • De kandidaten dienen hun aanvraag in te dienen in het Engels
 • Het onderzoeksproject, door de Aspiranten voorgesteld, dient te worden doorgevoerd onder de leiding van een promotor, eventueel in samenwerking met copromotoren. (zie reglement voor meer informatie m.b.t. de voorwaarden waaraan de promotor dient te voldoen)
 • Aan de promotor zal na indiening van de aanvraag, gevraagd worden om een aanbevelingsbrief te bezorgen aan het FWO
 • Kandidaten die een masterdiploma behaalden/zullen behalen aan een universiteit buiten de Vlaamse Gemeenschap, dienen aan het FWO het bewijs te bezorgen dat de onthaalinstelling de kandidaat zal toelaten tot het doctoraat. Kandidaat en promotor ontvangen daarover meer informatie na indiening
 • Indiendatum: 1 maart (om 17.00 uur)

Evaluatie

 • De aanvragen worden aan de FWO-Expertpanels voorgelegd
 • In juli worden de kandidaten na de preselectie door het expertpanel al of niet uitgenodigd voor de tweede ronde met interview
 • Indien uitgenodigd voor de tweede ronde, wordt de kandidaat in september verwacht voor een interview met het panel

Toekenning

Bekendmaking van de resultaten op 1e helft oktober.

Het mandaat start op 1 november van het jaar van de toekenning.

Als houder van een FWO aspirantenmandaat wordt men personeelslid van het FWO. Als men voordien een contract had aan UGent kan er geen verlof overgedragen worden van het UGent-contract naar het FWO-contract.

Documenten en video's

Meer informatie over de aanvraagprocedure vind je terug in de PowerPointpresentatie en opname van de informatiesessie (december 2021).

Praktische informatie over de HR- en financiële aspecten van je FWO aspirant mandaat vind je terug in de PowerPointpresentatie en opname van de informatiesessie voor startende mandaathouders (november 2021).

Meer informatie

 • Het volledige reglement (het Nederlandstalig reglement op de website van het FWO is bindend)+ bijkomende informatie staat ter beschikking op de website van het FWO

Contact

UGent - Afdeling Onderzoekscoördinatie