Hospitalisatieverzekering gepensioneerde personeelsleden

De UGent sloot een hospitalisatieverzekering af bij verzekeraar Belfius Insurance. Het polisnummer is 49/12357. De informatie op deze pagina is bedoeld voor gepensioneerde personeelsleden van de UGent, voor zover zij zijn aangesloten bij deze verzekering.

Contact

 • Vragen in verband met aansluitingen, vervaldagberichten of attesten?
  • Mail 49@belins.be
  • Tel 02 286 65 75 (van maandag tot en met donderdag van 8u30 tot 17u - op vrijdag van 8u30 tot 16u30)
  • Vermeld polisnummer 49/12357
 • Vragen in verband met een hospitalisatie of een ernstige ziekte?
  • Mail belfius@medexel.be
  • Tel 02 444 40 20 (werkdagen van 9u tot 16u)
  • U kan ook terecht bij MedExel-medewerkers ter plaatse, te MG Business Center Gent, Esplanade Oscar Van De Voorde 1, 9000 Gent (via de draaideur naar de inkomhal – aanmelden bij de balie). De MedExel-medewerkers ontvangen u graag persoonlijk op dinsdag van 9u - 12u en van 13u - 16u (uitgezonderd feestdagen).
  • Vermeld uw aansluitingsnummer: dit nummer begint met 009 en vindt u terug op de kleefbriefjes in uw MedExel-welkomstpakket, op uw AssurCard-kaart en in uw My MedExel-account.

Wat is verzekerd? 

De hospitalisatieverzekering van de UGent is een verzekering voor de kosten van de prestaties die een rechtstreeks verband hebben met de oorzaak van een verzekerde hospitalisatie en/of een verzekerde ernstige ziekte en waarvoor een wettelijke tegemoetkoming bestaat, binnen de voorwaarden en limieten van de polis. Uitbreidingen op deze regel worden genoemd in de polis (artikel 2 en 4 polis). Hierbij een aantal krachtlijnen.

Onderscheid naargelang de verzekerde kiest voor een éénpersoonskamer of een meerpersoonskamer

 • Keuze voor éénpersoonskamer
  • Derdebetalersysteem via AssurCard: niet voorzien
  • Posthospitalisatie: 3 maanden na de einddatum van de hospitalisatie
  • Posthospitalisatie bij ongeval: 3 maanden na de einddatum van de hospitalisatie ten gevolge van het ongeval
  • Terugbetaling kosten zonder wettelijke tegemoetkoming: 50%
  • Vrijstelling: 10% van de verzekerde kosten (max. 250 euro per verzekerde en per verzekeringsjaar)
 • Een éénpersoonskamer door het ziekenhuis opgelegd en niet omwille van een persoonlijke reden
  • = In geval van medische noodzaak of het volzet zijn van de meerpersoonskamers, in welk geval het ziekenhuis een opname in een meerpersoonskamer zal factureren
  • De waarborgen zijn van toepassing alsof u zou hebben gekozen voor een meerpersoonskamer
 • Kosten voor prestaties in verband met preventieve ingrepen of met geslachtsverandering worden terugbetaald op basis van een opname in een meerpersoonskamer. Oplegerelonen en opleg voor kamer worden dus niet vergoed.
 • Keuze voor meerpersoonskamer
  • Derdebetalersysteem via AssurCard: voorzien
  • Posthospitalisatie: 6 maanden na de einddatum van de hospitalisatie 
  • Posthospitalisatie bij ongeval: onbeperkt
  • Terugbetaling kosten zonder wettelijke tegemoetkoming: 60%
  • Vrijstelling: geen

Welk gedeelte van de kosten is verzekerd?

 • De verzekeraar neemt de verzekerde kosten ten laste na
  • De wettelijke tegemoetkoming
  • De terugbetaling in uitvoering van de wetgeving inzake arbeidsongevallen of beroepsziekten, indien u een arbeidsongeval is overkomen of u een beroepsziekte hebt
  • De vergoeding uitgekeerd in uitvoering van een privéverzekering of elke andere vergoeding van gelijk welke aard
 • Enkele specifieke bepalingen 
  • De verzekeraar komt maximaal tussen voor een bedrag dat beperkt is tot 3 maal het bedrag van de wettelijke tegemoetkoming (300%).
  • Voor prestaties waarvoor geen wettelijke tegemoetkoming bestaat en die zijn opgenomen in de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen
   • Een terugbetaling van 50% van de kosten indien opname in een éénpersoonskamer wordt gefactureerd
   • Een terugbetaling van 60% van de kosten indien opname in een meerpersoonskamer wordt gefactureerd
   • Een terugbetaling van 100% van de kosten in geval van de waarborg ambulante verzorging ernstige ziekte 
  • Er is geen tussenkomst voor hetgeen niet is opgenomen in de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen.
  • Vervoerskosten binnen de waarborg ambulante verzorging ernstige ziekte: maximum 500 euro per verzekerde en per verzekeringsjaar.
  • Kosten voor prestaties in verband met preventieve ingrepen of met geslachtsverandering worden terugbetaald op basis van een opname in een meerpersoonskamer. Oplegerelonen en opleg voor kamer worden dus niet vergoed.
  • Beperking van de periode gedurende dewelke medisch noodzakelijke ambulante verzorging wordt vergoed bij een hospitalisatie
   • Opname in een éénpersoonskamer: 1 maand voor de begindatum en 3 maanden na de einddatum van de hospitalisatie
   • Opname in een meerpersoonskamer:
    • 1 maand voor de begindatum en 6 maanden na de einddatum van de hospitalisatie
    • Onbeperkte posthospitalisatieperiode bij hospitalisatie ten gevolge van een ongeval
   • Wanneer een voorziene ziekenhuisopname wordt uitgesteld door de arts omwille van de coronacrisis blijven de kosten van de gedekte medische behandelingen bestaan. In dit geval wordt de gedekte pre-hospitalisatieperiode verlengd met de uitstelperiode. Ook de behandelingen die normaal gedekt zijn in de periode volgend op de ziekenhuisopname blijven gedekt indien deze werden uitgesteld vanwege de coronacrisis. U kan MedExel op de hoogte brengen via telefoon (02 444 40 20), mail (aan belfius@medexel.be) of via My MedExel onder de rubriek “Contact / Dossier indienen”, subrubriek “Mijn vraag” wanneer u terugbetaling aanvraagt.
  • Vrijstelling bij opname in een éénpersoonskamer
   • Vrijstelling = zelf te betalen
   • 10% van de verzekerde kosten, met een maximum van 250 euro per verzekerde en per verzekeringsjaar
   • In geval van een ononderbroken hospitalisatie over 2 opeenvolgende verzekeringsjaren: het maximumbedrag wordt 1 keer toegepast
   • In geval verschillende leden van eenzelfde gezin gelijktijdig worden gehospitaliseerd ten gevolge van een verzekerd ongeval: het maximumbedrag wordt 1 keer toegepast voor alle verzekerde gezinsleden samen
   • In geval van een bevalling: het maximumbedrag wordt 1 keer toegepast voor moeder en kind samen

Welke kosten zijn uitgesloten?

De kosten ten gevolge van de hospitalisaties, ernstige ziekten en ongevallen worden niet gewaarborgd indien deze het gevolg zijn van

 1. Dronkenschap, alcoholisme, alcoholintoxicatie (indien hoger dan 1.5 promille)
 2. Het gebruik van verdovende middelen, hallucinogenen of andere drugs, tenzij de verzekerde bewijst dat dit gebruik het gevolg is van een medisch voorschrift
 3. Ieder feit of opeenvolging van feiten met dezelfde oorsprong die voortspruiten uit of het resultaat zijn van radioactieve, giftige, explosieve of andere gevaarlijke eigenschappen van nucleaire brandstoffen, producten of radioactieve afvalstoffen, evenals de schade die rechtstreeks of onrechtstreeks voortspruit uit ioniserende stralingen
 4. Oorlogsfeiten, oproer, burgerlijke onlusten, collectieve gewelddaden met politieke, ideologische of sociale inslag, tenzij de verzekerde bewijst dat hij, buiten het geval van wettelijke zelfverdediging, er niet actief en vrijwillig aan heeft deelgenomen

De verzekering geldt evenmin voor

 1. Borstreducties en -vergrotingen, liposucties, alsook alle behandelingen met het oog op het nastreven van gewichtsverlies, zelfs indien deze behandeling aangewezen zou zijn op basis van andere medische gronden
 2. De kosten voor bijstand en bewaking van de verzekerde met uitzondering van deze voor bij-overnachting (=overnachting van 1 ouder op dezelfde kamer bij een gewaarborgde hospitalisatie van een aangesloten kind jonger dan 16 jaar)
 3. Kosten voor tandprothesen, tandimplantaten, tandkronen en orthodontisch materiaal
 4. Kuurbehandelingen
 5. Louter esthetische verzorging of behandelingen, tenzij zij het rechtstreekse gevolg zijn van een gedekt ongeval of van een ernstige ziekte
 6. Sterilisaties en contraceptieve behandelingen, tenzij medisch noodzakelijk

Welke zijn ernstige ziekten in het kader van de hospitalisatieverzekering?

 • AIDS, amyotrofe laterale sclerose, brucellose, cholera, diabetes, difteritis, encefalitis, epilepsie, kanker, klierkoorts, leukemie, malaria, meningitis cerebrospinalis, miltvuur, mucoviscidose, multipele sclerose, myopathie, nieraandoeningen met dialyse, niertransplantatie, paratyfus, paratyfuskoorts, pokken, poliomyelitis, progressieve spierdystrofie, roodvonk, tetanus, tuberculose, tyfus, virushepatitis, vlektyfus, ziekte van Alzheimer, ziekte van Creutzfeldt-Jacob, ziekte van Crohn, ziekte van Hodgkin, ziekte van Lyme, ziekte van Parkinson en ziekte van Pompe.
 • Indien u twijfelt of uw ziekte is opgenomen in de polis, kan u contact opnemen met MedExel op 02 44 44 020. Indien er (meerdere) opnames gepland zijn, dient u dit te vermelden.

Hoe doe ik aangifte?

1. Wat in geval van een ziekenhuisopname?

Een samenvatting kan u nalezen in deze leidraad.

1.a. Derdebetalersysteem (AssurCard)

Wat betekent een derdebetalersysteem?

 • Het ziekenhuis zendt de ziekenhuisfactuur voor de hospitalisatie rechtstreeks aan MedExel.

 • MedExel betaalt deze opnamefactuur aan het ziekenhuis.

 • MedExel zal de op deze opnamefactuur vermelde niet-verzekerde kosten recupereren bij de verzekerde.

Wanneer is het derdebetalersysteem voorzien?

 • In geval van een hospitalisatie in een

  • Meerpersoonskamer

  • Éénpersoonskamer indien u niet om persoonlijke redenen voor dit type kamer gekozen hebt (vb. medische noodzaak of het volzet zijn van de meerpersoonskamers, in welk geval het ziekenhuis een opname in een meerpersoonskamer moet factureren)

 • In een Belgisch ziekenhuis aangesloten bij AssurCard

1.b. Voor schadegevallen zonder derdebetalersysteem

 • Een voorafgaande aangifte is niet nodig.

1.c. Voor schadegevallen met derdebetalersysteem voor opnames in een meerpersoonskamer

 • Een voorafgaande aangifte is nodig opdat het derdebetalersysteem kan activeren.

  • STAP 1: Doe aangifte op één van de volgende manieren, maximaal 2 weken voorafgaand aan de opnamedatum en ten laatste op de opnamedatum:

   • Via de AssurCard-kiosk in het ziekenhuis (kies voor MedExel)

   • Via de website of de app van AssurCard

    • Kies voor MedExel
    • Er wordt gevraagd naar uw kaartnummer: dit nummer begint met 009 (deze 3 eerste cijfers zijn online reeds ingevuld) en vindt u terug op de kleefbriefjes in uw MedExel-welkomstpakket, op uw AssurCard-kaart en in uw My MedExel-account.
   • Telefonisch op het telefoonnummer vermeld op uw AssurCard-kaart (werkdagen van 9u tot 16u)

  • U krijgt dadelijk bevestiging van de opening en aanvaarding van uw dossier.

  • STAP 2: Toon op de opnamedatum uw AssurCard-kaart bij inschrijving aan de opnamebalie van het ziekenhuis.

 • Indien u een rood licht krijgt bij aangifte via de AssurCard-kiosk, de website of de app van AssurCard (wat betekent dat het derdebetalersysteem niet werd geactiveerd), neem dan telefonisch contact op met MedExel op 02 444 40 20 (= nummer vermeld op de achterzijde van uw AssurCard-kaart).
  • Indien MedExel telefonisch niet bereikbaar zou zijn, mail belfius@medexel.be met in de onderwerpregel van de mail “Opname van xx/xx/xxxx (=datum opname) – XXXXXXXXXXXXXXX (=aansluitingsnummer MedExel, dit nummer begint met 009 en vindt u terug op de kleefbriefjes in uw MedExel-welkomstpakket, op uw AssurCard-kaart en in uw My MedExel-account) - vraag tot wijziging rood licht" en vermeld in de mail:
   • De naam van het ziekenhuis waar u zal worden opgenomen (+ campus)
   • De datum van de ziekenhuisopname
   • Type kamer (éénpersoons- of tweepersoonskamer)
   • Met of zonder overnachting
   • De reden van de ziekenhuisopname
  • Een rood licht kan enkel gewijzigd worden door MedExel telefonisch te contacteren of via mail met alle gegevens hierboven vermeld.
   • Enkel mogelijk voor de ziekenhuisopname of maximaal 48 uur na deze ziekenhuisopname.
   • Onder voorbehoud van akkoord ziekenhuis.

2. Wat in geval van de waarborg ambulante verzorging ernstige ziekten?

 • Bij het diagnosticeren van een ernstige ziekte kan aangifte worden gedaan op één van de volgende manieren:
  • Via het digitaal platform My MedExel
  • Via mail aan belfius@medexel.be
   • Vermeld uw aansluitingsnummer: dit nummer begint met 009 en vindt u terug op de kleefbriefjes in uw MedExel-welkomstpakket, op uw AssurCard-kaart en in uw My MedExel-account.

 • Indien er (meerdere) opnames gepland zijn, dient u dit te vermelden. 
 • MedExel zal een medisch attest opvragen.

Vergoeding

1. Wat in geval van een ziekenhuisopname?

Een samenvatting kan u nalezen in deze leidraad.

1.a. Derdebetalersysteem (AssurCard)

Wat betekent een derdebetalersysteem?

 • Het ziekenhuis zendt de ziekenhuisfactuur voor de hospitalisatie rechtstreeks aan MedExel.

 • MedExel betaalt deze opnamefactuur aan het ziekenhuis.

 • MedExel zal de op deze opnamefactuur vermelde niet-verzekerde kosten recupereren bij de verzekerde.

Wanneer is het derdebetalersysteem voorzien?

 • In geval van een hospitalisatie in een

  • Meerpersoonskamer

  • Éénpersoonskamer indien u niet om persoonlijke redenen voor dit type kamer gekozen hebt (vb. medische noodzaak of het volzet zijn van de meerpersoonskamers, in welk geval het ziekenhuis een opname in een meerpersoonskamer moet factureren)

 • In een Belgisch ziekenhuis aangesloten bij AssurCard

1.b. Voor schadegevallen zonder derdebetalersysteem

U staat zelf in voor de betaling van de medische kosten aan de betrokken instantie.

Welke informatie te bezorgen na het einde van de hospitalisatie?

 • Uw rekeningnummer waarop de terugbetaling van de verzekerde kosten mag worden gestort indien dit gewijzigd is ten aanzien van de laatste terugbetaling die u ontving in het kader van het lopende hospitalisatiecontract. Maak in dit geval gebruik van het formulier "Melding van verandering".

 • Het ingevulde kostenformulier (bij elke verzending van kosten)
 • De originele opnamefactuur van het ziekenhuis en het ingevulde formulier "Aangifte bij hospitalisatie of ongeval" 
 • Over ambulante medische prestaties (consultaties, raadplegingen, kine, …)

  • = Medische prestaties buiten de periode van de verzekerde hospitalisatie, met rechtstreeks verband met de oorzaak ervan, die medisch noodzakelijk zijn

  • Attest van tussenkomst in de geneeskundige verstrekkingen door het ziekenfonds, bestemd voor MedExel

  • Ambulante facturen van het ziekenhuis of een laboratorium
 • Over geneesmiddelen

  • Uw apotheker scant de door u overhandigde persoonlijke AssurPharma-kaart bij aankoop van geneesmiddelen. Gelieve de kaart enkel te gebruiken voor de aankoop van geneesmiddelen waarvoor een terugbetaling voorzien is in de polis (pre- en posthospitalisatieverzorging en ernstige ziekten).

   • Dan hoeft u niets te doen. De BVAC-attesten worden digitaal aan MedExel bezorgd.

   • De apotheker bezorgt u een verzendingsbewijs met een unieke code die u kan gebruiken bij vragen over de terugbetaling van deze apothekerskosten.

  • Indien uw apotheker geen gebruik heeft gemaakt van de AssurPharma-kaart: u bezorgt de kwijtschriften van de apotheker (BVAC-attest) aan MedExel.

Hoe en wanneer deze informatie en kosten te bezorgen?

 • U registreerde zich via het digitaal platform My MedExel: laad er de voormelde en ingevulde formulieren en de verdere bewijsstukken op via de rubriek Contact / Dossier indienen.

 • Indien u ervoor koos geen gebruik te maken van My MedExel en ervoor koos documenten met betrekking tot uw schadeafhandeling per post te ontvangen:

  • Via mail aan belfius@medexel.be

   • Vermeld uw aansluitingsnummer: dit nummer begint met 009 en vindt u terug op de kleefbriefjes in uw MedExel-welkomstpakket en op uw AssurCard-kaart.

   • Voeg de voormelde en ingevulde formulieren, evenals de verdere bewijsstukken, toe als bijlage bij uw mail.

   • Wat facturen betreft, dienen alle pagina’s leesbaar te worden ingescand en bij voorkeur te worden gemaild in .pdf-vorm.
  • Of via brief t.a.v. MedExel, Louis Mettewielaan 74-76, 1080 Brussel

   • Vermeld uw aansluitingsnummer: dit nummer begint met 009 en vindt u terug op de kleefbriefjes in uw MedExel-welkomstpakket en op uw AssurCard-kaart.

   • Stuur de voormelde en ingevulde formulieren, evenals de verdere bewijsstukken, op. Neem een kopie of scan voor uzelf.

 • MedExel moet de bewijsstukken uiterlijk 1 jaar na de datum van de prestatie ontvangen.

Hoe krijgt u bericht over een terugbetaling?

 • U registreerde zich via het digitaal platform My MedExel:
  • Na elke terugbetaling ontvangt u een gedetailleerd overzicht via My MedExel.

  • U krijgt hiertoe een melding per e-mail met link naar My MedExel.

 • U koos ervoor geen gebruik te maken van My MedExel en koos ervoor documenten met betrekking tot uw schadeafhandeling per post te ontvangen:

  • Na elke terugbetaling ontvangt u een brief van MedExel.

1.c. Voor schadegevallen met derdebetalersysteem voor opnames in een meerpersoonskamer

U staat zelf in voor de betaling van de medische kosten aan de betrokken instantie, behoudens de opnamefactuur die bij activatie van het derdebetalersysteem rechtstreeks door het ziekenhuis aan MedExel wordt gestuurd en door MedExel aan het ziekenhuis wordt betaald.

Welke informatie te bezorgen na het einde van de hospitalisatie?

 • Uw rekeningnummer waarop de terugbetaling van de verzekerde kosten mag worden gestort indien dit gewijzigd is ten aanzien van de laatste terugbetaling die u ontving in het kader van het lopende hospitalisatiecontract. Maak in dit geval gebruik van het formulier "Melding van verandering".

 • Het ingevulde kostenformulier (bij elke verzending van kosten)
 • Over ambulante medische prestaties (consultaties, raadplegingen, kine, …)

  • = Medische prestaties buiten de periode van de verzekerde hospitalisatie, met rechtstreeks verband met de oorzaak ervan, die medisch noodzakelijk zijn

  • Attest van tussenkomst in de geneeskundige verstrekkingen door het ziekenfonds, bestemd voor MedExel

  • Ambulante facturen van het ziekenhuis of een laboratorium
 • Over geneesmiddelen

  • Uw apotheker scant de door u overhandigde persoonlijke AssurPharma-kaart bij aankoop van geneesmiddelen. Gelieve de kaart enkel te gebruiken voor de aankoop van geneesmiddelen waarvoor een terugbetaling voorzien is in de polis (pre- en posthospitalisatieverzorging en ernstige ziekten).

   • Dan hoeft u niets te doen. De BVAC-attesten worden digitaal aan MedExel bezorgd.

   • De apotheker bezorgt u een verzendingsbewijs met een unieke code die u kan gebruiken bij vragen over de terugbetaling van deze apothekerskosten.

  • Indien uw apotheker geen gebruik heeft gemaakt van de AssurPharma-kaart: u bezorgt de kwijtschriften van de apotheker (BVAC-attest) aan MedExel.

Hoe en wanneer deze informatie en kosten te bezorgen? 

 • U registreerde zich via het digitaal platform My MedExel: laad er de voormelde en ingevulde formulieren en de verdere bewijsstukken op via de rubriek Contact / Dossier indienen.

 • Indien u ervoor koos geen gebruik te maken van My MedExel en ervoor koos documenten met betrekking tot uw schadeafhandeling per post te ontvangen:

  • Via mail aan belfius@medexel.be

   • Vermeld uw aansluitingsnummer: dit nummer begint met 009 en vindt u terug op de kleefbriefjes in uw MedExel-welkomstpakket en op uw AssurCard-kaart.

   • Voeg de voormelde en ingevulde formulieren, evenals de verdere bewijsstukken, toe als bijlage bij uw mail.

   • Wat facturen betreft, dienen alle pagina’s leesbaar te worden ingescand en bij voorkeur te worden gemaild in .pdf-vorm.
  • Of via brief t.a.v. MedExel, Louis Mettewielaan 74-76, 1080 Brussel

   • Vermeld uw aansluitingsnummer: dit nummer begint met 009 en vindt u terug op de kleefbriefjes in uw MedExel-welkomstpakket e, op uw AssurCard-kaart.

   • Stuur de voormelde en ingevulde formulieren, evenals de verdere bewijsstukken, op. Neem een kopie of scan voor uzelf.

 • MedExel moet de bewijsstukken uiterlijk 1 jaar na de datum van de prestatie ontvangen.

Hoe krijgt u bericht over een terugbetaling?

 • U registreerde zich via het digitaal platform My MedExel:

  • Na elke terugbetaling ontvangt u een gedetailleerd overzicht via My MedExel.

  • U krijgt hiertoe een melding per e-mail met link naar My MedExel.

 • U koos ervoor geen gebruik te maken van My MedExel en koos ervoor documenten met betrekking tot uw schadeafhandeling per post ontvangen:

  • Na elke terugbetaling ontvangt u een brief van MedExel.

2. Wat in geval van de waarborg ambulante verzorging ernstige ziekten?

U staat zelf in voor de betaling van de medische kosten aan de betrokken instantie.

Welke informatie te bezorgen met het oog op terugbetaling?

 • Uw rekeningnummer waarop de terugbetaling van de verzekerde kosten mag worden gestort indien dit gewijzigd is ten aanzien van de laatste terugbetaling die u ontving in het kader van het lopende hospitalisatiecontract. Maak in dit geval gebruik van het formulier "Melding van verandering".

 • Het ingevulde kostenformulier (bij elke verzending van kosten)

 • Over ambulante medische prestaties (consultaties, raadplegingen, kine, …)

  • = Medische prestaties buiten de periode van hospitalisatie (en buiten de verzekerde periode van de pre- en posthospitalisatieverzorging), met rechtstreeks verband met de oorzaak van de verzekerde ernstige ziekte, die medisch noodzakelijk zijn

  • Attest van tussenkomst in de geneeskundige verstrekkingen door het ziekenfonds, bestemd voor MedExel

  • Ambulante facturen van het ziekenhuis of een laboratorium
 • Over geneesmiddelen

  • Uw apotheker scant de door u overhandigde persoonlijke AssurPharma-kaart bij aankoop van geneesmiddelen. Gelieve de kaart enkel te gebruiken voor de aankoop van geneesmiddelen waarvoor een terugbetaling voorzien is in de polis (pre- en posthospitalisatieverzorging en ernstige ziekten).

   • Dan hoeft u niets te doen. De BVAC-attesten worden digitaal aan MedExel bezorgd.

   • De apotheker bezorgt u een verzendingsbewijs met een unieke code die u kan gebruiken bij vragen over de terugbetaling van deze apothekerskosten.

  • Indien uw apotheker geen gebruik heeft gemaakt van de AssurPharma-kaart: u bezorgt de kwijtschriften van de apotheker (BVAC-attest) aan MedExel.

Hoe en wanneer deze informatie en kosten te bezorgen? 

 • U registreerde zich via het digitaal platform My MedExel: laad er de voormelde en ingevulde formulieren en de verdere bewijsstukken op via de rubriek Contact / Dossier indienen.

 • Indien u ervoor koos geen gebruik te maken van My MedExel en ervoor koos documenten met betrekking tot uw schadeafhandeling per post te ontvangen:

  • Via mail aan belfius@medexel.be

   • Vermeld uw aansluitingsnummer: dit nummer begint met 009 en vindt u terug op de kleefbriefjes in uw MedExel-welkomstpakket en op uw AssurCard-kaart.

   • Voeg de voormelde en ingevulde formulieren, evenals de verdere bewijsstukken, toe als bijlage bij uw mail.

   • Wat facturen betreft, dienen alle pagina’s leesbaar te worden ingescand en bij voorkeur te worden gemaild in .pdf-vorm.
  • Of via brief t.a.v. MedExel, Louis Mettewielaan 74-76, 1080 Brussel

   • Vermeld uw aansluitingsnummer: dit nummer begint met 009 en vindt u terug op de kleefbriefjes in uw MedExel-welkomstpakket en op uw AssurCard-kaart.

   • Stuur de voormelde en ingevulde formulieren, evenals de verdere bewijsstukken, op. Neem een kopie of scan voor uzelf.

 • MedExel moet de bewijsstukken uiterlijk 1 jaar na de datum van de prestatie ontvangen.

Hoe krijgt u bericht over een terugbetaling?

 • U registreerde zich via het digitaal platform My MedExel:

  • Na elke terugbetaling ontvangt u een gedetailleerd overzicht via My MedExel.

  • U krijgt hiertoe een melding per e-mail met link naar My MedExel.

 • U koos ervoor geen gebruik te maken van My MedExel en koos ervoor documenten met betrekking tot uw schadeafhandeling per post te ontvangen:

  • Na elke terugbetaling ontvangt u een brief van MedExel.

3. Binnen welke termijn wordt er terugbetaald? 

MedExel garandeert een doorlooptijd van maximaal 10 werkdagen binnen de voorwaarden van artikel 4, A), 6 van de polis.

 • Doorlooptijd = de tijd tussen de ontvangst door MedExel van het volledige schadedossier, incluis de benodigde inlichtingen, attesten en resultaten van de onderzoeken, indien er geen gerede twijfel bestaat over de aanvaarding van het schadegeval, en de terugbetaling van de kosten op het rekeningnummer bezorgd aan MedExel.
 • Respecteert MedExel de doorlooptijd niet? Er is een interest van 10 % (op jaarbasis) op de laattijdige vergoeding, te rekenen vanaf de werkdag volgend op de doorlooptijd van 10 werkdagen, met een minimum van 10 euro.

Hoeveel bedraagt de premie?

 • Per verzekerde persoon is voor het verzekeringsjaar vanaf 1 januari t.e.m. 31 december 2023 verschuldigd
  • Premie per volwassene: 194,59 euro/jaar
  • Premie per kind (jonger dan 18 jaar): 97,28 euro/jaar
   De premie geldt voor een volledig jaar en omvat alle taksen en lasten.
 • De leeftijd die in aanmerking wordt genomen voor het bepalen van de premie is altijd deze op de laatste verjaardag die de premievervaldag voorafgaat.
 • Voor verzekerde kinderen die zich in een situatie van verlengde minderjarigheid bevinden, blijft de premie per kind van toepassing ongeacht hun werkelijke leeftijd. De verzekerde bezorgt Belfius hierover informatie.

Wat indien ik verblijf / woon in het buitenland?

 • De verzekering geldt over de gehele wereld.
 • Het derdebetalersysteem kan niet worden geactiveerd.
 • Er kan geen gebruik worden gemaakt van de AssurPharma-kaart (om, bij de aankoop van geneesmiddelen waarvoor een terugbetaling voorzien is in de polis, de BVAC-attesten digitaal te laten bezorgen aan MedExel).
 • Voor de berekening van diens tussenkomst is de verzekeraar afhankelijk van de wettelijke tegemoetkoming voor de medische verzorging, cf. het volgende citaat uit de hospitalisatiepolis (artikel 2 polis): “In het kader van deze overeenkomst worden de kosten terugbetaald gemaakt voor de prestaties die een rechtstreeks verband vertonen met de oorzaak van de verzekerde hospitalisatie en waarvoor een wettelijke tegemoetkoming bestaat.” Zie in dit verband ook de begripsomschrijvingen in artikel 1.6 en 1.15 met specificatie inzake “het buitenland”. De terugbetaling wordt o.a. beperkt tot maximaal 300% van de wettelijke tegemoetkoming. Er dient rekening te worden gehouden met de (verdere) voorwaarden en limieten van de polis.
  • a. Verblijven in het buitenland met adres in België (aansluiting Belgisch ziekenfonds)
   • De verzekerde staat zelf in voor de betaling van de medische kosten aan de betrokken instantie.
   • In eerste instantie dient de verzekerde contact op te nemen met Mutas of, indien aangesloten bij één van de Onafhankelijke Ziekenfondsen, met Mediphone Assist. Mutas / Mediphone Assist zal vervolgens de facturen opvragen en zorgen voor een eerste wettelijke tussenkomst.
   • Na de tussenkomst van Mutas / Mediphone Assist mogen de facturen en het overzicht van de tussenkomst van Mutas / Mediphone Assist overgemaakt worden aan MedExel.
    • Welke andere informatie te bezorgen na het einde van de hospitalisatie? Zie de rubriek Vergoeding, (naargelang het geval) FAQ “Wat in geval van een ziekenhuisopname?”, subrubriek “Voor schadegevallen zonder derdebetalerssyteem”, “Welke informatie te bezorgen na het einde van de hospitalisatie?”, respectievelijk FAQ “Wat in geval van de waarborg ambulante verzorging ernstige ziekten?”, subrubriek “Welke informatie te bezorgen met het oog op terugbetaling?”. Ter herinnering: er kan geen gebruik worden gemaakt van de AssurPharma-kaart.
    • Voor meer informatie hoe en wanneer deze informatie en kosten te bezorgen, zie de rubriek Vergoeding, (naargelang het geval) FAQ “Wat in geval van een ziekenhuisopname?”, subrubriek “Voor schadegevallen zonder derdebetalerssyteem”, “Hoe en wanneer deze informatie en kosten te bezorgen?”, respectievelijk FAQ “Wat in geval van de waarborg ambulante verzorging ernstige ziekten?”, subrubriek “Hoe en wanneer deze informatie en kosten te bezorgen?”.
   • MedExel zal het nodige doen voor de terugbetaling volgens de voorwaarden.
    • Voor meer informatie hoe de verzekerde een bericht zal ontvangen met betrekking tot een terugbetaling, zie de rubriek Vergoeding, (naargelang het geval) FAQ “Wat in geval van een ziekenhuisopname?”, subrubriek “Voor schadegevallen zonder derdebetalerssyteem”, “Hoe krijgt u bericht over een terugbetaling?”, respectievelijk FAQ “Wat in geval van de waarborg ambulante verzorging ernstige ziekten?”, subrubriek “Hoe krijgt u bericht over een terugbetaling?”.
  • b. Wonen in de buurlanden van België (aansluiting ziekenfonds buurlanden)
   • De verzekerde staat zelf in voor de betaling van de medische kosten aan de betrokken instantie.
   • In eerste instantie dient de verzekerde contact op te nemen met diens ziekenfonds. Zij zullen zorgen voor een wettelijke tussenkomst op basis van de voorwaarden van het land van verblijf.
   • Na de tussenkomst van het ziekenfonds mogen de facturen en het overzicht van de tussenkomst van het buitenlands ziekenfonds overgemaakt worden aan MedExel.
    • Welke andere informatie te bezorgen na het einde van de hospitalisatie? Zie de rubriek Vergoeding, (naargelang het geval) FAQ “Wat in geval van een ziekenhuisopname?”, subrubriek “Voor schadegevallen zonder derdebetalerssyteem”, “Welke informatie te bezorgen na het einde van de hospitalisatie?”, respectievelijk FAQ “Wat in geval van de waarborg ambulante verzorging ernstige ziekten?”, subrubriek “Welke informatie te bezorgen met het oog op terugbetaling?”. Ter herinnering: er kan geen gebruik worden gemaakt van de AssurPharma-kaart.
    • Voor meer informatie hoe en wanneer deze informatie en kosten te bezorgen, zie de rubriek Vergoeding, (naargelang het geval) FAQ “Wat in geval van een ziekenhuisopname?”, subrubriek “Voor schadegevallen zonder derdebetalerssyteem”, “Hoe en wanneer deze informatie en kosten te bezorgen?”, respectievelijk FAQ “Wat in geval van de waarborg ambulante verzorging ernstige ziekten?”, subrubriek “Hoe en wanneer deze informatie en kosten te bezorgen?”.
   • MedExel zal het nodige doen voor de terugbetaling volgens de voorwaarden.
    • Voor meer informatie hoe de verzekerde een bericht zal ontvangen met betrekking tot een terugbetaling, zie de rubriek Vergoeding, (naargelang het geval) FAQ “Wat in geval van een ziekenhuisopname?”, subrubriek “Voor schadegevallen zonder derdebetalerssyteem”, “Hoe krijgt u bericht over een terugbetaling?”, respectievelijk FAQ “Wat in geval van de waarborg ambulante verzorging ernstige ziekten?”, subrubriek “Hoe krijgt u bericht over een terugbetaling?”.
  • c. Wonen in een land dat geen buurland is van België (aansluiting ziekenfonds in een niet-buurland van België)

Hoe maak ik een account aan op het digitaal platform My MedExel?

 • Surf naar de website van MedExel

 • Klik op “Nog geen account?”

 • Vul de volgende gegevens in op het identificatiescherm:

  • Uw MedExel-klantnummer = uw aansluitingsnummer. Dit nummer begint met 009 en vindt u terug op de kleefbriefjes in uw MedExel-welkomstpakket en op uw AssurCard-kaart.

  • Uw token u via brief van MedExel bezorgd.

 • Op het volgende inlogscherm voert u uw e-mailadres in en kiest u een wachtwoord.

 • Nadien zal u kunnen inloggen met dit e-mailadres en het door u gekozen wachtwoord.

 • Via het digitaal platform My MedExel kan u, tenzij u MedExel heeft laten weten dat u geen gebruik wenst te maken van My MedExel en dat u uw documenten met betrekking tot uw schadeafhandeling per post wil ontvangen:
  • Een detailoverzicht van de terugbetalingen vinden
  • Een elektronische kopie van uw AssurCard vinden en een nieuwe AssurCard aanvragen
  • Een overzicht van de beschikbare documenten vinden (formulieren “Aangifte bij hospitalisatie of ongeval”, “Bewijs van consultatie - onkostenstaat”, “Melding van verandering” en kostenformulier).
  • In de Ebox elektronische briefwisseling van MedExel voor u bestemd raadplegen
  • Informatie bezorgen aan MedExel, waaronder medische kosten indienen
  • Kleefbriefjes aanvragen

Welke administratieve formaliteiten moeten worden vervuld?

Mail 49@belins.be in geval van

 • Adreswijziging
 • Elke wijziging in de gezinstoestand, vb. huwelijk, geboorte, echtscheiding, kinderen die niet langer ten laste zijn

Wat te doen bij overlijden?

 • Verwittig Belfius
 • Het niet verbruikte premiegedeelte (vanaf de eerste van de maand volgend op het overlijden) wordt terugbetaald.
 • Eventuele hospitalisatiekosten worden vergoed conform de polisvoorwaarden.
 • Bij overlijden van een verzekerd personeelslid kunnen de gezinsleden die aangesloten zijn op het ogenblik van het overlijden verzekerd blijven in de collectieve UGent-polis.

Wie kan opzeggen?

 • Verzekerden kunnen opzeggen, voor zover de opzeg slaat op alle facultatief aangesloten leden van het gezin.
  • Contacteer Belfius tijdig = minstens 3 maanden voor de jaarlijkse vervaldag (01/01).
  • Door
   • Mail tegen ontvangstbewijs aan 49@belins.be
   • Of aangetekend schrijven t.a.v. Belfius Insurance, Afdeling PCI Health, Karel Rogierplein 11, 1210 Brussel
 • Opzeg is ook mogelijk door 1 aangesloten gezinslid, voor zover het gezinslid gratis aangesloten wordt bij een andere collectieve polis met soortgelijke dekking.
  • Het gezinslid bewijst dit aan Belfius
   • Mail tegen ontvangstbewijs aan 49@belins.be
   • Of aangetekend schrijven t.a.v. Belfius Insurance, Afdeling PCI Health, Karel Rogierplein 11, 1210 Brussel
  • De opzeg gaat ten vroegste in de maand volgend op deze melding.

Verzekeringsattest

Hebt u een verzekeringsattest nodig? Mail 49@belins.be of bel 02 286 65 75.

Polis