Monitoring

Hoe monitoren we het onderwijs?

Om kwaliteitsvol onderwijs te bevorderen en te garanderen zet de UGent sterk in op systematische, data-gestuurde kritische reflectie en besluitvorming. Dit zijn essentiële ingrediënten om te komen tot een volwaardige universiteitsbrede onderwijskwaliteitscultuur. Deze elementen bieden immers een objectieve insteek om het gesprek over de kwaliteit én de waardering van onderwijs aan te gaan.

Datavergaring gebeurt o.a. aan de hand van onderstaande kwalitatieve en kwantitatieve instrumenten:

Onderwijsmonitors

De onderwijsmonitors voor opleidingen, faculteiten alsook de centrale monitor  zijn opgebouwd volgens de PDCA-cyclus en bevatten operationele doelstellingen voor elk van deze beleidsniveaus. De doelstellingen worden jaarlijks afgetoetst (check) en resulteren in een kwaliteitsverbeterplan.

UGent Geïntegreerd Beleidsinformatiesysteem

via het UGent Geïntegreerd Beleidsinformatiesysteem (UGI) worden zowel de resultaten van verschillende bevragingen als andere, onderwijsgerelateerde data (gegevens met betrekking tot studenten, lesgevers, opleidingsprogramma’s, studievoortgang,…) in rapporten verwerkt. Deze rapporten worden automatisch geïntegreerd in de onderwijsmonitors, en worden ingezet als evidence voor de check van doelstellingen op opleidingsniveau, facultair niveau en het centrale niveau). Vind hier een korte handleiding van UGI!

Bevragingen:

via verschillende bevragingen wordt feedback verzameld bij de interne en externe stakeholders.