Vrijstellingen

Wat is een vrijstelling?

  Een vrijstelling is de opheffing van de verplichting om over een opleidingsonderdeel examen af te leggen.

  Vrijstelling en studieomvangvermindering komen aan bod in artikel 29 van het Onderwijs- en Examenreglement. Daar staat dat wie houder is van creditbewijzen, van eerder verworven kwalificaties (EVK) of van een bewijs van bekwaamheid op basis van eerder verworven competenties (EVC) vrijstellingen kan aanvragen. Hiermee bedoelt men uiteraard de creditbewijzen en EVK behaald in een andere opleiding. Verworven credits binnen dezelfde opleiding blijven automatisch behouden.

  Het aanvraagdossier

  Het is de aanvrager die moet aantonen dat de inhouden en competenties die gerealiseerd worden in het opleidingsonderdeel waarvoor men vrijstelling vraagt, reeds zijn verworven. Vertrekbasis is de huidige studiefiche (in de studiekiezer, onder Programma) van het opleidingsonderdeel waarvoor men vrijstelling vraagt.

  Voor elk opleidingsonderdeel, die als vrijstellingsgrond ingeroepen wordt, is nodig:

  Een attest van slagen

  Als attest van slagen wordt één van deze documenten aanvaard:

  • Een overzicht van de behaalde resultaten.
  • Een kopie van het creditbewijs.
  • Een kopie van het diplomasupplement.
  • Een kopie van het diploma.
  • Een bewijs van bekwaamheid ingeval van EVC.
  • Een certificaat van de genoten opleiding/cursus.

  De naam van de aanvrager moet vermeld staan op het document.

   

  Een inhoudelijke toelichting

  De inhoudelijke toelichting bevat in essentie een gefundeerd overzicht van de inhouden/competenties die verworven zijn. Hieronder enkele voorbeelden.

  • Een kopie van de studiefiche van de ingebrachte opleidingsonderdelen. Dit dient de fiche te zijn van het jaar waarin het opleidingsonderdeel gevolgd werd. Indien bijvoorbeeld in 2012 een credit werd behaald voor 'Sociologie' aan de KUL, dan dient de fiche van 2012 te worden voorgelegd, niet die van 2015. Indien de fiche niet op de website van de betrokken instelling kan gevonden worden, neem dan contact op met de administratie. Ongetwijfeld kan men u een kopie bezorgen van de juiste fiche.
  • De inhoudstabel van de gebruikte handboeken van de afgelegde opleidingsonderdelen. Dit kan een oplossing zijn wanneer uit de inhoudsfiche van een gevolgd opleidingsonderdeel niet duidelijk de inhoud en de eindcompetenties naar voor komen.

  Overzicht

  • Soms wordt één vrijstelling aangevraagd op basis van meerdere gevolgde opleidingen en ervaringen. Het is aan de aanvrager om aan te geven welk deel van de gevraagde vrijstelling door welke ingebrachte opleiding/ervaring afgedekt wordt. De aanvrager maakt hiertoe een overzicht in tabelvorm voor de curriculumcommissie.
  • Vrijstellingen worden per academiejaar bekeken. De wetenschappelijke wereld vernieuwt zichzelf constant en ook lesgevers passen hun inhouden aan aan interessante theorieën en onderzoeken. Daarnaast kan een nieuwe lesgever andere inhouden aan bod laten komen dan een eerdere lesgever. In die zin is de beslissing tot het toekennen van een vrijstelling tijdsgebonden. Het is mogelijk dat een student een vrijstelling toegekend krijgt het ene jaar, terwijl een andere student dit het volgende jaar niet toegekend krijgt omdat de inhoud van het opleidingsonderdeel sterk is gewijzigd.

  Hoe verloopt een aanvraag?

  • Bereid je aanvraagdossier goed voor. Je dient vóór het verstrijken van de deadline een online aanvraagdossier in via de vrijstellingenapplicatie of de EduMa-vrijstellingenapplicatie (enkel voor vakken uit de component leraar van de educatieve master). 

   • Je kan geen vrijstellingen meer aanvragen voor AJ 2021-2022.
   • Vanaf 22 augustus 2022 kan je vrijstellingen aanvragen voor vakken van AJ 2022-2023.
  • De curriculumbeheerder onderzoekt de aanvraag en vraagt het advies aan de lesgever en aan de voorzitter van de betrokken opleidingscommissie. Hierbij wordt een vergelijking gemaakt op basis van inhoud, omvang en beoogde competenties.
  • De curriculumcommissie beslist over de toekenning. Deze commissie vergadert vrijwel wekelijks.
  • De beslissing van de curriculumcommissie wordt elektronisch bekendgemaakt. De eventueel toegekende vrijstellingen worden door de facultaire dienst onderwijsondersteuning (FDO) ook op je curriculum aangeduid. Hou dit in de gaten! Toegekende vrijstellingen moeten duidelijk vermeld staan in het curriculumoverzicht dat je in de loop van het academiejaar moet goedkeuren via OASIS.
  • Opgelet: heb je reeds credits verworven voor vakken uit dezelfde opleiding, maar aan een andere universiteit? Neem dan eerst contact op met de trajectbegeleider van jouw opleiding via , , of . Omschrijf je vraag in de mail en voeg een puntenlijst toe.

  Deadline

  • Vrijstelling voor opleidingsonderdelen van het 1e semester: aanvragen voor 15 november.
  • Vrijstelling voor opleidingsonderdelen van het 2e semester of jaaropleidingsonderdelen: aanvragen voor 1 maart.

  Beroepsprocedure

  Tegen het niet toekennen van een vrijstelling kan een student binnen 7 kalenderdagen na kennisneming van de beslissing van de curriculumcommissie, beroep aantekenen bij de Institutionele Beroepscommissie van de UGent.
  De procedure hiervoor staat beschreven in artikel 100 van het Onderwijs- en Examenreglement.

   Contact

   Niet gevonden wat je zocht? Neem contact met ons op!

   Gerelateerde inhoud