Motivering

In 2017 werd gestart met de zoektocht naar een opvolger voor Minerva. Deze zoektocht leidde begin juni 2018 tot een akkoord met leverancier Desire2Learn (D2L) over het product Brightspace (later hernoemd naar Ufora). Hieronder staat het proces weergegeven waarop dit besluit tot stand is gekomen.

2016: Start vernieuwing ELO

In maart 2016 keurt het bestuurscollege een plan van aanpak goed met betrekking tot de vernieuwing van de elektronische leeromgeving (ELO) aan de UGent. Er wordt een stuurgroep ‘vernieuwing ELO’ opgericht met daarin vertegenwoordigers vanuit de lesgevers, de studenten, de directie onderwijsaangelegenheden en de directie ICT. Op basis hiervan wordt gestart met een vernieuwingsproject volgens een refactoring-scenario (= interne ontwikkeling van een nieuwe ELO gebaseerd op de bestaande Minerva/Curios).

Begin 2017: Van vernieuwing ELO naar aanbesteding nieuw ELO

Begin 2017 wijzigt de strategie omdat refactoring van Minerva geen haalbare piste blijkt. Er wordt besloten om te zoeken naar bestaand Learning Management System(LMS)-platform dat het grootste deel van de wensen en eisen op zich neemt, in plaats van een refactoring- scenario. Hiertoe wordt een aanbestedingsprocedure gestart.

2017: Aanbesteding nieuw ELO wordt voorbereid en gestart

In de rest van het jaar 2017 vinden een aantal voorbereidende activiteiten plaats voor de aanbesteding, waaronder:

  • Marktverkenning (consulteren van andere onderwijsinstellingen, demosessies, ...)
  • Voorbereiding van een aanbesteding
  • Opstellen van een projectteam
  • Vertalen van de UGent-onderwijsvisie naar ELO
  • Analyse van het gebruik van de huidige functionaliteiten
  • Opstellen van een programma van eisen en behoeften

Op basis hiervan wordt een Europese aanbesteding gestart in de vorm van een mededingingsprocedure met onderhandeling. Door deze procedure te gebruiken is het mogelijk om gedurende de aanbesteding met verschillende kandidaat-leveranciers te onderhandelen. Meerdere leveranciers dienen een offerte in.

2018: Aanbesteding nieuw ELO wordt uitgevoerd en afgerond

In februari en maart 2018 vinden proefopstellingen plaats, waarbij lesgevers, studenten en medewerkers de leeromgevingen van de kandidaat-leveranciers uitproberen en beoordelen. Ook worden er in maart 2018 onderhandelingsbijeenkomsten gehouden met de kandidaat- leveranciers. Deze onderhandelingen worden door de kandidaat-leveranciers gebruikt om hun offerte aan te scherpen en in april 2018 een definitief aanbod (best and final offer) te doen aan de UGent.

In mei 2018 wordt de keuze gemaakt voor het product Brightspace van de Canadese leverancier Desire2Learn (D2L). De gemeenschap van UGent wordt gevraagd om suggesties in te dienen voor een nieuwe naam voor de opvolger van Minerva. Er wordt aan de hand van meer dan 400 inzendingen een keuze gemaakt voor de naam Ufora.

Juni 2018: Ondertekening contract met leverancier Desire2Learn (D2L)

In juni 2018 wordt het contract met D2L ondertekend. Alle facultaire onderwijsdirecteurs wordt gevraagd om twee opleidingsonderdelen voor te dragen om deel te nemen aan de eerste pilootfase die van start gaat aan de start van het academiejaar 2018-2019. Er wordt een selectie gemaakt van 21 opleidingsonderdelen die met Ufora mogen beginnen.

Juli-Augustus 2018: Voorbereiding start pilootgroep Ufora

De eerste trainingen aan de deelnemende lesgevers worden gegeven op 20 en 21 augustus 2018. Ook vinden in deze periode de voorbereiding plaats voor het starten van het Ufora Gebruikersoverleg en de Ufora Community. Het doel van het Ufora Gebruikersoverleg is om vanuit de deelnemers aan de pilootgroep advies te geven aan de Ufora Projectgroep over o.a. de inrichting, trainingen, handleidingen en andere ondersteuning. De Ufora Community is bedoeld voor geïnteresseerde UGent medewerkers die nog niet actief gebruik maken van Ufora.

September 2018: Pilootgroep fase 1 start met Ufora!

Vanaf de start van het academiejaar 2018-2019 zijn de eerste 22 opleidingsonderdelen officieel van start gegaan met Ufora.

Februari 2019: Deelimplementatie fase 2 van start 

Bij semester 2 van academiejaar 2018-2019 zijn de volgende 56 opleidingsonderdelen van start gegaan met Ufora.